جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 33

طی هفته گذشته شاهد موشک پرانی ها و بمب گذاری های عوامل دست نشاند رژیم آخوندی در کشورهای همسایه و اسلامی بودیم. تازه ترین ارزیابی های پنتاگون از این اقدامات مخرب و تروریستی سخن از دست خط خامنه ای و سپاه پاسداران در این رابطه را دارند. سوال اصلی اگنون این هست که رژیم با چنین اقداماتی بهدنبال چیست و چه اهدافی را دنبال می کنه. پاسخ به این سوال را باید در بطن جامعه و مردم و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری مذهبی چستجو کرد. براین اساس درحالیکه دیکتاتوری آخوندی در بن‌بستی برای انتخاب «مرگ یا خودکشی» در تله افتاده است و در حالیکه مجموعه بی‌سابقه‌ای از فشارهای بین‌المللی علیه سیاست‌های مخرب آخوندی، شیرازه‌های رژیم را از هم گسسته است، عوامل رژیم یکبار دیگر با شلیک موشک به منطقه سبز در بغداد دست به صدور بحران به خارج از مرزها زد. بر این منطق هر زمان که رژیم آخوندی در بن‌بستی مرگبار گرفتار شده، دست به صدور بحران به خارج زده و بدین‌سان تلاش می‌کند تا با استفاده از «دشمن فرضی», صورت مسئله سرنگونی و اذهان و خواسته‌ای به‌حق جامعه را منحرف نماید