جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 35

اجازه بدید تا به مهم ترین موضوع برای ما ایرانیان یعنی نقض حقوق بشر در دیکتاتوری ولی فقیه بپردازیم. افزایش دستگیری های کور , فشار بر فعالین و مخالفین , راه اندازی شبکه های ترور و یا راه اندازی انواع و اقسام گشت های مافیایی برای سرکوب زنان بویژه با آغاز فصل تابستان و هچنین فشار و اذیت و آزار اقلیت های مذهبی و قومی اکنون بخش جدا ناپذیری از سیاست های راهبردی نظام آخوندی را تشکیل داده است.

مجموعه گفتار های تاریخ معاصرایران

در گفتار های پیشین که با پیدایش نفت در ایران آن را آغاز کردیم , تا بدانجا رفتیم که از فردای انعقاد قراردادهای خائنانه نفت با دول استعماری , حاکمیت دست به غارت و همچنین سرکوب داخلی زد. بیداری ایرانیان با دو واقعه مهم نخست قتل جنبش تنباکو و دیگری قتل ناصدالدین شاه بدست میرضا رضای کرمانی همراه بود. همچنین عوامل خارجی مانند شکست روسیه از ژاپن و انقلاب روسیه خود مشوق هایی براین روند بودند و اینکه جامعه ستم زده و فقر زده ما می تواند علیه ظلم و ناعدالتی و استیلای بیگانگان بلند شود. در چنین بستری حکومت با آوردن عین الدوله برسر کار ,شمشیر سرکوب را از رو بست و بدین سان با شلاق کش کردن بازاریان , عملا به مردم اعلان جنگ داد.