جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 38

 

سی سال از قتل‌عام هولناک علیه بیش از سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز بدستور خمینی ضد بشرمی گذرد. سخن از جنایت هولناکی است که هنوز آثار جراحات روحی و روانی آن در حافظه تاریخی مردم ایران نقش بسته است.. در سال ۶۷ و در چنین ایامی خمینی با صدور یک فتوای ضد انسانی، دست به نسل کشی در ایران زد. براساس داده های بین‌المللی و عطف به تمامی قوانین جهان شمول، این نسل کشی از پیش طراحی و سازماندهی شده بود و مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» محسوب میگردد. بر این منطق باید آمران و عاملان آن مورد محاکمه و کیفر قرار بگیرند، این جوهر و اساس فراخوان خانم مریم رجوی به تظلم خواهی در هیبت «جنبش دادخواهی» می باشد

برگی از تاریخ معاصر

سرانجام در تاريخ سي مهر و با فتح محله ي “ دوچي“ آخرين سنگر استبداد و ارتجاع، تبريز قهرمان به تصرف كامل مجاهدان و انقلابيون در آمد. در پي فتح تبريز و پيروزي مجاهدان ، انجمنها براي رسيدگي به امور داخلي شهر برپا گرديدند كه از جمله احشام، گندم و مواد غذايي را بين مردم و گرسنگانتقسيم نموده و اموال شاه و خانواده اش را مصادره كردند. در آبان ماه انقلابيون شهرهاي مراغه، مرند و سلماس را آزاد نمودند و بدين ترتيب بخش مهمي از آذربايجان را تحت كنترل قواي انقلاب در آوردند. در اين اوصاف عين الدوله كه هرگز تصور چنين شكستهاي سنگیني را نكرده بود، استعفا داد و لشگريان دولتي “ بي سر “ گرديدند