سرتيتر مطالب

حقوق بشر

دسته گل دیگری به بانکدار تروریسم جهانی

به یقین آزاد سازی اسدالله اسدی از سوی دولت دست راستی در بروکسل که در پی یک توافق ننگین و شرم آور با دیکتاتوری تروریستی آخوندی صورت گرفته است، در منطق خود این سوال را در مقابل حامیان حقوق بشر و قربانیان تروریسم قرار می دهد که جهان امروز به چه میزان در امر مبارزه با این پدیده شوم مغلوب سیاست مخرب مماشات گردیده است. اسدی در حالی از مهلکه عدالت رهانیده شد که دادگاه […]

ادعای مبارزه با تروریسم « کشک » است!

مهرداد هرسینی سرانجام پس از سال ها کش و قوس قضائی و با وجود چندین حکم قضائی از جمله از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک,  علیه هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بر سرآزادی اسدالله اسدی , این معامله شرم آور در خفا و با وساطت عمان , یار قافله آخوند های  تروریست, آزاد و به ایران مسترد گردید. سخن از ننگی  ابدی بر پیشانی متولیان دروغین در  دفاع از حقوق بشر و مبارزه با […]

دویست و چهاردهمین (214) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

با نزدیک شدن موعد برگزاری نشست شورای حکام اکنون برا ی چندمین بار پیاپی شاهد راه اندازی دور دیگری از بازی « موش و گربه » از سوی خامنه ای در مانده، با هدف فرار ازتبعات مخرب سیاست های اتمی حکومت آخوندی می‌باشیم. این بازی تکراری و خسته کننده در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین موضعگیری خود از وجود اختلاف و شکاف میان طرفین بویژه لاینحل ماندن خواسته‌های نظارتی […]

See all our news

متخصصين

برنامه هفتم توسعه در سایه دروغ درمانی ولایت

از جمله سیاست‌های راهبردی طی سالیان اخیر در دیکتاتوری ولی فقیه، همان رشد و نمو« دروغ ، ریا و تزویر»، با هدف منحرف نمودن اذهان عموم از واقعیت ها می‌باشد. این سیاست که آغاز آن به دوره هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد و در امتداد خود به رویه‌ای ناپسند و غیر اخلاقی میان متولیان و سران حکومتی تبدیل گردیده، بحدی است که جامعه دردمند ایران دیگر به هیچکدام از داده‌های حکومتی اعتماد ندارند. درتازه ترین نمونه […]

دسته گل دیگری به بانکدار تروریسم جهانی

به یقین آزاد سازی اسدالله اسدی از سوی دولت دست راستی در بروکسل که در پی یک توافق ننگین و شرم آور با دیکتاتوری تروریستی آخوندی صورت گرفته است، در منطق خود این سوال را در مقابل حامیان حقوق بشر و قربانیان تروریسم قرار می دهد که جهان امروز به چه میزان در امر مبارزه با این پدیده شوم مغلوب سیاست مخرب مماشات گردیده است. اسدی در حالی از مهلکه عدالت رهانیده شد که دادگاه […]

ادعای مبارزه با تروریسم « کشک » است!

مهرداد هرسینی سرانجام پس از سال ها کش و قوس قضائی و با وجود چندین حکم قضائی از جمله از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک,  علیه هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بر سرآزادی اسدالله اسدی , این معامله شرم آور در خفا و با وساطت عمان , یار قافله آخوند های  تروریست, آزاد و به ایران مسترد گردید. سخن از ننگی  ابدی بر پیشانی متولیان دروغین در  دفاع از حقوق بشر و مبارزه با […]

See all our news

تروريسم

دسته گل دیگری به بانکدار تروریسم جهانی

به یقین آزاد سازی اسدالله اسدی از سوی دولت دست راستی در بروکسل که در پی یک توافق ننگین و شرم آور با دیکتاتوری تروریستی آخوندی صورت گرفته است، در منطق خود این سوال را در مقابل حامیان حقوق بشر و قربانیان تروریسم قرار می دهد که جهان امروز به چه میزان در امر مبارزه با این پدیده شوم مغلوب سیاست مخرب مماشات گردیده است. اسدی در حالی از مهلکه عدالت رهانیده شد که دادگاه […]

ادعای مبارزه با تروریسم « کشک » است!

مهرداد هرسینی سرانجام پس از سال ها کش و قوس قضائی و با وجود چندین حکم قضائی از جمله از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک,  علیه هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بر سرآزادی اسدالله اسدی , این معامله شرم آور در خفا و با وساطت عمان , یار قافله آخوند های  تروریست, آزاد و به ایران مسترد گردید. سخن از ننگی  ابدی بر پیشانی متولیان دروغین در  دفاع از حقوق بشر و مبارزه با […]

دویست و چهاردهمین (214) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

با نزدیک شدن موعد برگزاری نشست شورای حکام اکنون برا ی چندمین بار پیاپی شاهد راه اندازی دور دیگری از بازی « موش و گربه » از سوی خامنه ای در مانده، با هدف فرار ازتبعات مخرب سیاست های اتمی حکومت آخوندی می‌باشیم. این بازی تکراری و خسته کننده در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین موضعگیری خود از وجود اختلاف و شکاف میان طرفین بویژه لاینحل ماندن خواسته‌های نظارتی […]

See all our news

بنيادگرايی

برنامه هفتم توسعه در سایه دروغ درمانی ولایت

از جمله سیاست‌های راهبردی طی سالیان اخیر در دیکتاتوری ولی فقیه، همان رشد و نمو« دروغ ، ریا و تزویر»، با هدف منحرف نمودن اذهان عموم از واقعیت ها می‌باشد. این سیاست که آغاز آن به دوره هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد و در امتداد خود به رویه‌ای ناپسند و غیر اخلاقی میان متولیان و سران حکومتی تبدیل گردیده، بحدی است که جامعه دردمند ایران دیگر به هیچکدام از داده‌های حکومتی اعتماد ندارند. درتازه ترین نمونه […]

دسته گل دیگری به بانکدار تروریسم جهانی

به یقین آزاد سازی اسدالله اسدی از سوی دولت دست راستی در بروکسل که در پی یک توافق ننگین و شرم آور با دیکتاتوری تروریستی آخوندی صورت گرفته است، در منطق خود این سوال را در مقابل حامیان حقوق بشر و قربانیان تروریسم قرار می دهد که جهان امروز به چه میزان در امر مبارزه با این پدیده شوم مغلوب سیاست مخرب مماشات گردیده است. اسدی در حالی از مهلکه عدالت رهانیده شد که دادگاه […]

ادعای مبارزه با تروریسم « کشک » است!

مهرداد هرسینی سرانجام پس از سال ها کش و قوس قضائی و با وجود چندین حکم قضائی از جمله از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک,  علیه هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بر سرآزادی اسدالله اسدی , این معامله شرم آور در خفا و با وساطت عمان , یار قافله آخوند های  تروریست, آزاد و به ایران مسترد گردید. سخن از ننگی  ابدی بر پیشانی متولیان دروغین در  دفاع از حقوق بشر و مبارزه با […]

See all our news

داخلی

برنامه هفتم توسعه در سایه دروغ درمانی ولایت

از جمله سیاست‌های راهبردی طی سالیان اخیر در دیکتاتوری ولی فقیه، همان رشد و نمو« دروغ ، ریا و تزویر»، با هدف منحرف نمودن اذهان عموم از واقعیت ها می‌باشد. این سیاست که آغاز آن به دوره هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد و در امتداد خود به رویه‌ای ناپسند و غیر اخلاقی میان متولیان و سران حکومتی تبدیل گردیده، بحدی است که جامعه دردمند ایران دیگر به هیچکدام از داده‌های حکومتی اعتماد ندارند. درتازه ترین نمونه […]

دویست و چهاردهمین (214) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

با نزدیک شدن موعد برگزاری نشست شورای حکام اکنون برا ی چندمین بار پیاپی شاهد راه اندازی دور دیگری از بازی « موش و گربه » از سوی خامنه ای در مانده، با هدف فرار ازتبعات مخرب سیاست های اتمی حکومت آخوندی می‌باشیم. این بازی تکراری و خسته کننده در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین موضعگیری خود از وجود اختلاف و شکاف میان طرفین بویژه لاینحل ماندن خواسته‌های نظارتی […]

«مجلس و دولت » ترجیح بند سخنان خامنه ای درمانده

تازه ترین سخنان خامنه‌ای در جمع نمایندگان دست نشانده حکومت و بکارگیری ده ها باره ترجیح بند« مجلس و دولت »، به یقین ترجمان نوک کوه یخی بنام شکاف و جنگ و جدال میان این دو نهاد در رژیم آخوندی می‌باشد. سخن از ترک برداشتن در راس حکومتی یکدست می باشد که به زعم تیم پاسدار قالیباف و نمایندگان حکومتی، ریشه آن در بی بضاعتی و ناتوانی و شکست های دولت آخوند رئیسی نهفته است. […]

See all our news

برنامه هسته‌اي

دویست و هفتمین (207) سبد ازمجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

خامنه ای درمانده یکبار دیگر به اشتباه براین باور بود که با صدور احکام اعدام، دستگیری و هرچه بیشتر امنیتی نمودن کشور، النهایه بر خروش و اعتراضات بحق جامعه سرپوش خواهد گذاشت. راه اندازی سه سیاست راهبردی علیه مردم دردمند ایران، یعنی صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل المدت، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و بساط ننگین حجاب اجباری، تماما در چارچوب منکوب نمودن جامعه و با ترمز زدن به روند جنبش انقلابی طی چند […]

خامنه‌ای در یک قدمی «مکانیزم ماشه»

مجموعه اعترافات از سوی متولیان و رسانه‌های حکومتی سخن از آن دارند که دیکتاتوری ولی فقیه بدلیل ادامه سیاست های مخرب اتمی و افزایش شدید غنی سازی، اکنون در یک قدمی « مکانیزم ماشه» قرار گرفته است. یک رسانه حکومتی ضمن اذعان به برگزاری « نشست شورای امنیت » بدون حضور شرکای تجاری رژیم آخوندی در شرق آسیا، از جمله نوشته است: «مدیر میز ایران در گروه بین‌المللی بحران که پس از روی کار آمدن […]

دویست و ششمین (206) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

از جمله دلائل برای فرارسرمایه از دیکتاتوری ولی فقیه همان نبود چشم انداز، امید، شکوفایی اقتصادی و تولیدی و نیز عدم هرگونه ثبات برای حاکمیت می‌باشد. دراین راستا نیز شاهد هستیم که نه تنها سرمایه‌های عظیم انسانی، خبرگان و متخصصین دست به مهاجرت گسترده زده اند ، بلکه فراتر از آن سرمایه ها ی مادی کشور نیز یکی پس از دیگر « عطای خامنه ای» را به « عبای» وی فروخته و به کشورهای همسایه […]

See all our news

مقاومت

دسته گل دیگری به بانکدار تروریسم جهانی

به یقین آزاد سازی اسدالله اسدی از سوی دولت دست راستی در بروکسل که در پی یک توافق ننگین و شرم آور با دیکتاتوری تروریستی آخوندی صورت گرفته است، در منطق خود این سوال را در مقابل حامیان حقوق بشر و قربانیان تروریسم قرار می دهد که جهان امروز به چه میزان در امر مبارزه با این پدیده شوم مغلوب سیاست مخرب مماشات گردیده است. اسدی در حالی از مهلکه عدالت رهانیده شد که دادگاه […]

ادعای مبارزه با تروریسم « کشک » است!

مهرداد هرسینی سرانجام پس از سال ها کش و قوس قضائی و با وجود چندین حکم قضائی از جمله از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک,  علیه هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بر سرآزادی اسدالله اسدی , این معامله شرم آور در خفا و با وساطت عمان , یار قافله آخوند های  تروریست, آزاد و به ایران مسترد گردید. سخن از ننگی  ابدی بر پیشانی متولیان دروغین در  دفاع از حقوق بشر و مبارزه با […]

دویست و چهاردهمین (214) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

با نزدیک شدن موعد برگزاری نشست شورای حکام اکنون برا ی چندمین بار پیاپی شاهد راه اندازی دور دیگری از بازی « موش و گربه » از سوی خامنه ای در مانده، با هدف فرار ازتبعات مخرب سیاست های اتمی حکومت آخوندی می‌باشیم. این بازی تکراری و خسته کننده در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین موضعگیری خود از وجود اختلاف و شکاف میان طرفین بویژه لاینحل ماندن خواسته‌های نظارتی […]

See all our news

خاورميانه

مافیای سپاه – خشکی عامدانه هورالعظیم

تالاب سابقا زرخیز هورالعظیم نیز به تاریخ پیوست. به یقین خواندن این سطور برای میلیون‌ها ایرانی که اکنون زیر ظلم، ستم و فساد آخوندی زندگی می‌کنند، دردآور است، زیرا به عینه می‌بینند که چگونه این دیکتاتوری غارتگر نه تنها نسل های ما، بلکه بنیان و اساسا حیات و طبیعت این سرزمین کهن را نابود می‌کند. رژیم آخوندی در فردای جنگ ضد میهنی ایران و عراق و در راستای خشک نمودن عامدانه تالاب هورالعظیم با وسعتی […]

بروکسل ـ کنفرانس ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا با حضور خانم مریم رجوی

روز گذشته  خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با استقبال گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا وارد محل پارلمان در بروکسل شد و در کنفرانس «ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا» شرکت کرد. خانم رجوی در این کنفرانس که به ریاست آقای سار سالخوس رئیس مشترک دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا تشکیل شد به یک کارزار بین‌المللی برای توقف اعدام در ایران فراخواند. در […]

دویست و هفتمین (207) سبد ازمجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

خامنه ای درمانده یکبار دیگر به اشتباه براین باور بود که با صدور احکام اعدام، دستگیری و هرچه بیشتر امنیتی نمودن کشور، النهایه بر خروش و اعتراضات بحق جامعه سرپوش خواهد گذاشت. راه اندازی سه سیاست راهبردی علیه مردم دردمند ایران، یعنی صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل المدت، حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و بساط ننگین حجاب اجباری، تماما در چارچوب منکوب نمودن جامعه و با ترمز زدن به روند جنبش انقلابی طی چند […]

See all our news

اقتصاد

برنامه هفتم توسعه در سایه دروغ درمانی ولایت

از جمله سیاست‌های راهبردی طی سالیان اخیر در دیکتاتوری ولی فقیه، همان رشد و نمو« دروغ ، ریا و تزویر»، با هدف منحرف نمودن اذهان عموم از واقعیت ها می‌باشد. این سیاست که آغاز آن به دوره هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد و در امتداد خود به رویه‌ای ناپسند و غیر اخلاقی میان متولیان و سران حکومتی تبدیل گردیده، بحدی است که جامعه دردمند ایران دیگر به هیچکدام از داده‌های حکومتی اعتماد ندارند. درتازه ترین نمونه […]

مافیای سپاه – خشکی عامدانه هورالعظیم

تالاب سابقا زرخیز هورالعظیم نیز به تاریخ پیوست. به یقین خواندن این سطور برای میلیون‌ها ایرانی که اکنون زیر ظلم، ستم و فساد آخوندی زندگی می‌کنند، دردآور است، زیرا به عینه می‌بینند که چگونه این دیکتاتوری غارتگر نه تنها نسل های ما، بلکه بنیان و اساسا حیات و طبیعت این سرزمین کهن را نابود می‌کند. رژیم آخوندی در فردای جنگ ضد میهنی ایران و عراق و در راستای خشک نمودن عامدانه تالاب هورالعظیم با وسعتی […]

دویست و چهاردهمین (214) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

با نزدیک شدن موعد برگزاری نشست شورای حکام اکنون برا ی چندمین بار پیاپی شاهد راه اندازی دور دیگری از بازی « موش و گربه » از سوی خامنه ای در مانده، با هدف فرار ازتبعات مخرب سیاست های اتمی حکومت آخوندی می‌باشیم. این بازی تکراری و خسته کننده در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین موضعگیری خود از وجود اختلاف و شکاف میان طرفین بویژه لاینحل ماندن خواسته‌های نظارتی […]

See all our news

اطلاعيه مطبوعاتی

بروکسل ـ کنفرانس ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا با حضور خانم مریم رجوی

روز گذشته  خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با استقبال گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا وارد محل پارلمان در بروکسل شد و در کنفرانس «ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا» شرکت کرد. خانم رجوی در این کنفرانس که به ریاست آقای سار سالخوس رئیس مشترک دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا تشکیل شد به یک کارزار بین‌المللی برای توقف اعدام در ایران فراخواند. در […]

حمایت ۱۰۷تن از رؤسای جمهور و نخست وزیران سابق از ۴۶کشور جهان، از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

حمایت ۱۰۷تن از رؤسای جمهور و نخست وزیران سابق از ۴۶کشور جهان، از طرح ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی در نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور آمریکا، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر انگلستان، نخست‌وزیر کانادا و رهبران ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا امضاکنندگان شامل ۵۰ رئیس‌جمهور، ۴۷ نخست‌وزیر، یک صدراعظم و ۹ رئیس دولت سابق دیگر از سراسر جهان هستند نامه رهبران پیشین ۴۶کشور جهان: طرح ۱۰ ماده‌یی ارائه شده توسط خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت […]

مسعود رجوی – ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۲: بچه شاه بهتر از این نمی‌توانست همدستی شیخ و شاه و همدردی خود را با پاسداران نظام ثابت کند

وقتی قاسم سلیمانی سقط شد، عامدانه سکوت کرد. حالا برای عوامل تحت‌امر خامنه‌ای ضحاک دل می‌سوزاند و آنها را «سربازان جانباختهٔ میهن» می‌خواند. حتی فرماندهٔ پیشین ناتو (ژنرال کلارک) اخیراً گفت کسانی که برای این رژیم کار می‌کنند باید «یونیفرم خود را برای ملحق شدن به تظاهرات مردم ایران پاره کنند». لابد از دید بچه شاه ۳شهید اصفهان که رژیم می‌گوید حافظان امنیت را کشته‌اند «تروریست» بوده‌اند و رویش نشده سرهنگ پاسدار یکان ویژه و […]

See all our news

كليپها

دویست و چهاردهمین (214) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

با نزدیک شدن موعد برگزاری نشست شورای حکام اکنون برا ی چندمین بار پیاپی شاهد راه اندازی دور دیگری از بازی « موش و گربه » از سوی خامنه ای در مانده، با هدف فرار ازتبعات مخرب سیاست های اتمی حکومت آخوندی می‌باشیم. این بازی تکراری و خسته کننده در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین موضعگیری خود از وجود اختلاف و شکاف میان طرفین بویژه لاینحل ماندن خواسته‌های نظارتی […]

دویست و سیزدهمین (213) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

صدور احکام فله‌ای زندان ، تبعید و اعدام از سوی دستگاه قضائیه در رژیم آخوندی برای معترضین و قیام آفرینان به یقین ترجمان وجود واقعیتی بنام « کینه حیوانی » خامنه ای علیه جامعه دردمند ایران می‌باشد. سرکوب وحشیانه در ایران اکنون بحدی است که خامنه ای کودک کش بصراحت از « زدن سیلی» به قیام آفرینان سخن رانده و بدین سان بر تنها راهکار حکومت مبنی بر ادامه موج اعدام ها تاکید ویژه کرده […]

دویست و دوازدهمین (212) سبد از مجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

ز جمله دلائل برای وجود واقعیتی بنام سرنگونی را می توان در ابعاد شدت گرفتن جنگ قدرت در راس نظام آخوندی بویژه طی هفته ای اخیر میان قوه مقننه و قوه مجریه حکومت رویت نمود. دراین راستا باید متذکر گردید که وجود بی بضاعتی برای دولت نحس سیزدهم و شکست های متعدد وی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که به بروز نارضایتی عمومی و نیز قیامها راه برده اند، تماما در پازل […]

See all our news